بمب

به نام او

بمب هم از بارش اش بر سر تو شرم دارد ... بمب هم!