خانم کاظمى  

رشته گرافیک 

پردیس هنر هاى زیبا ، دانشگاه تهران 


Email : fatemehkazemiab@gmail.com

Instagram : f.kazemi.ab