من اجازه نمیدهم


او اجازه نمیدهد،

خیالم راحت است...