حیطه هاى کارى : گرافیک ، تصویر سازى 

Fatemehkazemiab@gmail.com