نمکی!


جلد


استر بدرقه


شناسنامه


1


2


3


4


5


6


پایان


پشت جلد

---------------------------------------------------

کلاغ نامه!


جلد


استر بدرقه


1
3
5


8
12


13