نمونه های تمرینی طراحی لوگو و نشانه :

مونوگرام

لوگوی شخصی با حروف اول نام و نام فامیلیمونو

باز طراحی لوگو برای شرکت هواپیمایی ماهانهایپر

باز طراحی لوگو تایپ برای هایپر استارارم

باز طراحی نشانه تصویری برای پارک ارممیلاد

باز طراحی لوگو برای برج میلادراز

بازطراحی لوگو برای مجله راز